FALS | Familiile care acceptă bursele sociale NU riscă să își piardă copiii


FALS | Familiile care acceptă bursele sociale NU riscă să își piardă copiii

Publicat miercuri 11 octombrie 2023 la 15:03

burse sociale.png

*Captură ecran, Facebook

Factual.ro

Documentele care prevăd prevenirea instituționalizării copilului au ajuns să fie privite cu suspiciune. În 30 mai 2023, proiectul de lege 145/2023 a fost promulgat de către președintele României și a devenit Legea nr.156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie. La patru luni distanță, un utilizator Facebook avertizează că statul încearcă să „fure copiii” care primesc bursă socială prin acest proiect (devenit ulterior lege), deși obiectivul principal al acestuia este să ajute familiile defavorizate.

https://www.factual.ro/wp-content/uploads/2023/10/Screenshot-2023-10-11-at-10.41.21.png

În cadrul legii nu se specifică acordarea de burse sociale în școli (reglementările specifice sunt detaliate mai jos). În schimb, legea reglementează tocmai prevenirea instituționalizării copiilor din România.

La articolul 4 al legii se precizează care sunt situațiile în care un copil este în risc de separare de familie.  Mai exact, sunt prevăzute diverse contexte cu care se confruntă o familie considerată în situație de risc: 

 • situația economică și condițiile de locuit precare, risc de sărăcie monetară sau sărăcie extremă
 • starea de sănătate precară a unuia sau a mai multor membri ai familiei, inclusiv dizabilitatea acestora
 • mediul abuziv, violent existent în familie și comportamentele la risc care pot afecta negativ relațiile dintre membri
 • anumite situații de vulnerabilitate, cum ar fi comportamentul delincvent, părăsirea repetată a domiciliului, consumul de alcool și de droguri, tentativă de suicid și abandonul școlar, chiar dacă familia care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui nu se confruntă cu niciuna dintre situațiile prevăzute mai sus

Tocmai pentru aceste familii este prevăzută asistența specială, în vederea prevenirii separării – adică abandonului – și în niciun caz scoaterea copilului din familie. 

La articolul 5 se precizează că, pentru prevenirea separării copilului de familie, serviciul public de asistență socială are obligația de a sprijini familia care, în funcție de situația economică, socială, nivelul de educație și condițiile de locuit ale acesteia, se află în una dintre următoarele situații de vulnerabilitate:

 • trăiește în sărăcie extremă;
 • are venituri reduse și nu primește beneficii de asistență socială;
 • are părintele unic susținător sau ambii părinți fără ocupație sau în șomaj;
 • ocupă fără drept anumite spații de locuit, inclusiv spații construite ilegal sau locuințe improvizate ori spații care nu sunt destinate locuirii;
 • nu dispune de spațiu locuibil suficient raportat la numărul de persoane, respectiv locuința este supraaglomerată;
 • locuiește în spații improprii sau întâmpină probleme privind siguranța și igiena locuinței.
 • are în îngrijire o mamă minoră sau o minoră gravidă;
 • părintele unic susținător sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
 • are unul sau mai mulți copii care au revenit în țara de origine după o experiență de peste un an de migrație;
 • are membri adulți cu dizabilități care le afectează semnificativ calitatea vieții și participarea lor la viața socială;
 • are cel puțin un membru al familiei care nu are acte de stare civilă;
 • a avut sau are unul sau mai mulți copii pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • a avut sau are unul sau mai mulți copii părăsiți în unitățile sanitare;
 • a avut sau are unul sau mai mulți membri condamnați la o pedeapsă privativă de libertate.
 • are unul sau mai mulți copii de vârstă școlară care nu au fost înscriși într-o formă de învățământ sau care nu frecventează cursurile unei forme de învățământ obligatoriu;
 • are unul sau mai mulți copii cu cerințe educaționale speciale

Dacă în urma evaluării unui copil și a familiei, serviciul public de asistență socială constată că acesta se află în cel puțin o situație de vulnerabilitate, se întocmește planul de servicii care urmează să fie oferite de stat, pentru sprijinirea familiei. (art. 7 din lege) Pot fi implicate servicii sociale, de sănătate și de educație, în funcție de nevoile specifice ale familiei.

Monitorizarea implementării planului se realizează de către asistentul social, prin vizite periodice la domiciliul copiilor.

În ceea ce privește sancțiunile, acestea sunt prevăzute pentru reprezentanții serviciilor sociale. În lege nu se precizează pedepse privind părinții copiilor aflați în situații de risc.

Prin acest proiect se înființează, de asemenea, centre de zi prin care se asigură unele servicii, precum: activități de îngrijire, educație, recreere, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viața independentă, asigurarea unei mese pentru copii, dar și sprijin prin consiliere pentru părinți sau cei care au în grijă acești copii. Centrele de zi nu sunt obligatorii, ci sunt concepute ca un ajutor pentru părinții care trebuie să muncească și nu au unde să își lase copiii.

Legea nu conține elemente care să favorizeze instituționalizarea copiilor aflați în sânul familiilor.

În ceea ce privește condițiile de acordare a burselor școlare, la care utilizatorul Facebook face referire, acestea sunt prevăzute, de fapt, de o metodologie-cadru a Ministerului Educației. 

Prin aceasta s-a stabilit că bursa socială se acordă elevilor din familii cu venituri mici, mai exact:

 1. elevi din familii cu un venit mediu net lunar pe membru, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
 2. elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă, a căror familie are un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
 3. elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 4. elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 5. elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului
 6. elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune 

La secțiunea burselor sociale nu se prezintă vreo situație în care copilul ar putea fi luat din sânul familiei dacă primește un astfel de ajutor financiar.

Legea privind prevenirea separării copilului de familie a atras o mulțime de controverse pe când se afla încă în faza de proiect. Factual.ro a mai abordat subiecte pe această temă aiciaici și aici.

Acest articol a fost publicat de Factual.ro.

BROD